Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING WONINGBEMIDDELING BV

Woningbemiddeling, gevestigd aan de Electronweg 15, 1627 LB te Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

http//www.woningbemiddeling.nu/

Electronweg 15

1627 LB Hoorn

 

  1. T. Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Woningbemiddeling. Hij is te bereiken per mail via thomas@woningbemiddeling.nu.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken/verzamelen

Woningbemiddeling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Identificerende gegevens zoals uw naam, adres, kopie paspoort, telefoonnummers of e-  mailadres;

– Financiële gegevens (zoals creditcard-, bankrekeningnummers, loonstroken);

– Fiscale gegevens (zoals aanslagen, aangiftes e.d.);

– Aanvullende gegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij niet verwerken

De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 9 en 10 van de AVG).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Woningbemiddeling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het bemiddelen bij het huren van woonruimte;

– Het uitvoeren van een financiële EDR-check aan de hand van uw gegevens;

– Het opstellen van een huurovereenkomst;

– Het invoeren van uw gegevens in ons systeem in geval van een zoekopdracht.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Woningbemiddeling neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Woningbemiddeling tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Woningbemiddeling bewaart persoonsgegevens uiterlijk 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Woningbemiddeling behoudt persoonsgegevens strikt geheim. Persoonsgegevens zullen nimmer zonder goedkeuring van cliënt aan een derde partij worden doorgespeeld.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Woningbemiddeling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woningbemiddeling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@woningbemiddeling.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Woningbemiddeling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Woningbemiddeling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@woningbemiddeling.nu onder vermelding van de gegevens waarvan u denkt dat er misbruik of ongewenste openbaarmaking, e.d. is gedaan, zoals:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummers

– Overige financiële en/of fiscale gegevens

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@woningbemiddeling.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Wij verzoeken u hierbij de volgende informatie aan te geven:

– Burgerservicenummer (BSN)

– (Mobiel) telefoonnummer en/of e-mailadres om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Woningbemiddeling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Woningbemiddeling verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Woningbemiddeling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.